ေခါင္းပုံျဖတ္ခံေနရေသာ ျပည္ပေရာက္ အလုပ္သမားအေရး နီးကပ္စြာလုပ္ေဆာင္ေနဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျပာ

ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းကာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္အထဲတြင္ အမ်ိဳသမီးႏွင့္ ကေလး မ်ားပါဝင္ေနၿပီး ၎တို႔မွာ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမႈမ်ား၊ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ခံရမႈမ်ား ပိုမိုႀကဳံေတြ႕ခံစားေနရသည့္ အတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

” သူတို႔ေတြကို ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရတာ၊ အလြဲသုံးစားျပဳတာမ်ိဳးေတြကိုလည္း ပိုမိုေတြ႕ႀကဳံခံစားေနရတာေၾကာင့္ သူတို႔အပါအဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ဖို႔ အလုပ္သမား လက္ခံတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္တြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္သားမ်ားေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား(၅) ႏွစ္တာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္(၂၀၁၈- ၂၀၂၂) မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

” အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဟာ မိသားစုအတြက္ေရာ၊ ႏိုင္ငံအတြက္ပါ တစ္ဖက္က ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေသာ္လည္းပဲ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအတြက္ တစ္ဖက္ကလည္း စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အႏၲရာယ္မ်ားရွိေနတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခ်ိန္ဆၿပီးေတာ့မွ ဥပေဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားနဲ႔အညီ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတိုင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေျခမျပတ္ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ဆက္ေျပာသည္။

ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ မိတ္ဆက္ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသား(၅) ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ မွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္မႈေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ လုပ္သားမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ျခင္းမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားတိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္သားမ်ားေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းကို စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ လူဦးေရ သန္းေခါင္းစာရင္း စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ခန႔္မွန္းေျခ ၉ ဒႆမ ၃၉ သန္းမွာ ျမန္မာျပည္တြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္း သြားလာေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၄ ဒႆမ ၂၅ သန္းမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြား ေရာက္ေနထိုင္ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေလ့လာထားသည့္ အိုင္အိုအမ္က ျပဳလု္ထားေသာ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုတြင္ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားစုစုေပါင္း ၇ သိန္း(၇၀၀၀၀၀) ခန႔္ရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းထားၿပီး ယင္းအထဲတြင္ ၃ သိန္း ေက်ာ္ (၃၃၀၀၀၀) ခန႔္မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲႏိုင္(ေလာက္ကိုင္)/mizzima news

Media Links Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.