ျမန္မာျပည္ထြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ၁၀ ခု

၁၀။ ျမန္မာ့ပုလဲရတနာၾကီး

၂၀၀၁ ခုွနစ္၊ဧျပီလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ တနသၤာရီတိုင္း၊ ေကာ့ေသာင္းၿမဳိ႕ ဇာဒက္ၾကီးကၽြန္းအေနာက္ေျမာက္ဘက္ မက္ကေလာင္မုတ္ေကာင္ငုပ္ကြက္ ဧရိယာမွဆယ္ယူရရွိခဲ့ပါသည္။ အေလးခ်ိန္(၈၄၅)ကာရက္၊ အလ်ား(၆.၂) ၊အနံ(၅.၃) ၊အျမင့္(၃) ရွိပါသည္။ အေလးခ်ိန္(၁၆၉)ဂရမ္၊ ၉၂၅.၅၀ရတီႏွင့္ ေငြေရာင္အဆင္းရွိေသာ ျမန္မာ့ပုလဲရတနာၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး သဘာ၀ခြံကပ္ပုလဲ ရတနာႀကီးျဖစ္သည္။

၉။ ကမာၻ႔အၾကီးဆံုးေက်ာက္စိမ္းနဂါး

သကၠရာဇ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း နအဖအစိုးရ လက္ထက္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖါးကန္႔ေဒသ၊ လုပ္ကြက္အမွတ္(၁) ပအို၀့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႔ကေတြ႔ရွိသည့္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း(၂၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ရွိ အလ်ား(ေပ ၇၀)၊ အနံ(၁၆ ေပ)၊ အျမင့္(ေပ ၂၀) ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

၈။ ကမာၻ႔အၾကီးဆံုး ပတၱျမား

သကၠရာဇ္ ၁၉ ခုႏွစ္၊ လတြင္ န ၀ တ လက္ထက္၌ မိုးကုတ္ျမိဳ႔၊ ကင္းရြာ၊လုပ္ကြက္အမွတ္(၁၄) စခန္းမွတူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ အေလးခ်ိန္မွာ -(၂၁၄၅)ကာရက္ အလ်ား(၇လကၼ)၊ အနံ(၄.၅လကၼ)၊ အျမင့္(၄ လကၼ) ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

၇။ န၀တ ပတၱျမား

သကၠရာဇ္ ၁၉ ခုႏွစ္၊ လတြင္ န ၀ တ လက္ထက္၌ စခန္းမွတူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ အေလးခ်ိန္မွာ -(၄၉၆.၅)ကာရက္ရွိျပီး ပတၱျမားညြန္႔ရည္ဟုေခၚေသာ ႏွင္းဆီပန္းအနီရင့္ေရာင္ ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

၆။ မိုးကုတ္သရဖူ ပတၱျမား

သကၠရာဇ္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီလက္ထက္၌ မိုးကုတ္ေရႊျပည္ေအးရတနာစခန္းမွ တူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ အေလးခ်ိန္မွာ အရုိင္း-(၁၀.၉၅)ကာရက္ႏွင့္ ေသြးျပီး(၅.၅၆)ကာရက္ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

၅။ ပတၱျမားေဂၚၾကိဳးေက်ာက္

အလြန္အရည္အေသြးေကာင္းျပီးအေလးခ်ိန္(၁၀.​​​၁)ကာရက္ရွိ ပတၱျမားၾကီးကိုတူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ ဆက္သခဲ့ရာ ျမန္မာ့နန္းစဥ္ရတနာပတၱျမားအျဖစ္ ထိမ္းသိမ္းလာခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ၀ါရွင္တန္ၿမဳိ႕ စမစ္ဆီဒိုလမ္း ျပတိုက္၌ စေတာ့ေအာ့ဖ္အင္ဒီးယားအမည္ျဖင့္ ျပသထားသည္ဟုသိရွိရပါသည္။

၄။ ဆင္မေတာ္ ပတၱျမား

အေလးခ်ိန္(၄၀)ကာရက္ရွိ ၎ပတၱျမားၾကီးကိုတူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ ဆင္မေတာ္ႏွင့္တင္လွ်က္ဆက္သခဲ့ရာ ျမန္မာ့နန္းစဥ္ရတနာပတၱျမားအျဖစ္ ထိမ္းသိမ္းလာခဲ့သည္။ သီေပါမင္းပါေတာ္မူျပီး အဂၤလိပ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံကိုသိမ္းပိုက္ခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကာနယ္စေလဒင္တို႔သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ျပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။

၃။ ေလွာ္ကားတင္ေလး ပတၱျမား

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရားမင္း ထီးနန္းအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္၌ အေလးခ်ိန္(၁၈)ကာရက္ရွိ ၎ပတၱျမားၾကီးကို တူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ ေလွာ္ကားႏွင့္တင္ဆက္သခဲ့ရာ ျမန္မာ့နန္းစဥ္ရတနာပတၱျမားအျဖစ္ ထိမ္းသိမ္းလာခဲ့သည္။ သီေပါမင္းပါေတာ္မူျပီး အဂၤလိပ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံကိုသိမ္းပိုက္ခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကာနယ္စေလဒင္တို႔သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ျပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။

၂။ ေလွာ္ကားတင္ၾကီးပတၱျမား

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၉၉ ခုႏွစ္တြင္ သာယာ၀တီမင္း ထီးနန္းအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္၌ အေလးခ်ိန္(၄၄)ကာရက္ရွိ ၎ပတၱျမားၾကီးကို တူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ ။ေလွာ္ကားႏွင့္တင္ဆက္သခဲ့ရာ ျမန္မာ့နန္းစဥ္ရတနာပတၱျမားအျဖစ္ ထိမ္းသိမ္းလာခဲ့သည္။ သီေပါမင္းပါေတာ္မူျပီး အဂၤလိပ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံကိုသိမ္းပိုက္ခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကာနယ္စေလဒင္တို႔သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ျပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။

၁။ ငေမာက္ပတၱျမား

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ငါးထပ္ၾကီးဘုရားဒါယကာ ပင္းတလဲမင္း ထီးနန္းအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္၌ အေလးခ်ိန္(၈၁)ကာရက္ရွိ ၎ငေမာက္ပတၱျမားၾကီးကိုတူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ ဆက္သခဲ့ရာ ျမန္မာ့နန္းစဥ္ရတနာပတၱျမားအျဖစ္ ထိမ္းသိမ္းလာခဲ့သည္။ သီေပါမင္းပါေတာ္မူျပီး အဂၤလိပ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံကိုသိမ္းပိုက္ခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကာနယ္စေလဒင္တို႔သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ျပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။

(ပုံတခ်ဳိ႕မွာ မူရင္းပုံမ်ားမဟုတ္ပဲ သင့္ေတာ္သလုိ ထည့္သြင္းထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္)

ပညာေက်ာ္ေရးသားေသာ စာအုပ္မွ-Via: Thutazone

minkoko110