အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

၁၃၈၁-ျပည္ႏွစ္(၂၀၁၉)အတြက္ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္

# ၁၃၈၀ျပည့္ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း

အဂၤါ

အဂၤါသားသမီးတို႔သည္ ယခု2019ႏွစ္တြင္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ မိမိအေပါင္းသင္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င့္ၿပိး သီျခားေနထိုင္လိုသူမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ စိတ္အလိုမက်မႈမ်ား မၾကာခဏေတြ႔ရမည္။ ထိုအျပင္ မိမိေဒါသေၾကာင့္ မိမိဘဝထိႏွစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ *တမဂုဏ္ အဂၤါၿဂိလ္* အပုပ္နံျဖစ္၍ စိတ္ခက္ထန္ျခင္း၊ ေဒါသအမ်က္ႀကီးထြားျခင္း၊ မသမာေသာနည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ တရားမဝင္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ျခင္း ၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ အရြယ္မေရာက္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ဓားစာခံအသံုခ်မႈ၊ ျပည္နယ္အခ်ိဳ့တြင္ အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာ လုယွက္မႈမ်ားလည္း မၾကာခဏျဖစ္ေပၚတတ္၍ ဤႏွစ္ ပိတ္ပင္ ျပင္ထန္းစြာအေရးယူ အဖမ္ဆီးမ်ားျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ January (1)ရက္ ဤေန႔ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ အိမ္တတ္၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ ေဆးေဖာ္၊ ေဆးခန္႔ဖြင့္ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ခရီးသြာျခင္းေကာင္း၏။(15)ရက္ ဤေန႔ ဂါထာမႏၱာန္သိဒိၵတက္ျခင္း၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ ေလွကားတင္၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္၊ ပညာစ၍သင္ယူျခင္း၊ ေတြ႔ဆံုေဆြေႏြးျခင္း၊ တရားစီရင္ျခင္းေကာင္း၏။ (႐ွင္ျပဳ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္မဂၤလာအခါရ၍ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္မျပဳလုပ္သင့္ပါ) (မကာရီ သၾကၤႏီၱ) (22)ရက္ ဤေန႔ နံနက္(10:1)နာရီလြန္ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ သိကၡာတင္၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ပညာစ၍သင္ယူျခင္း၊ နာမည္မွည့္ေရးသာျခင္း၊ ေရနံဓာဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေကာင္း၏။

ယခု2019ႏွစ္တြင္ * 4လ, 5လ, 12လ*လမ်ားတြင္ မည္သည့္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူးသတိထားပါ။ မိမိလြယ္ကူမည္ဟု ယူဆရေသာကိစၥမ်ား အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းခံရတတ္သည္။ တစ္ပါးသူအေပၚအားကိုယ္၍မရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ စိတ္ျမန္ျခင္း၊ စိတ္ႀကီးျခင္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင့္တြင္ တတ္ႏိုင္သမ်ွေ႐ွာင္ၾကည္ရမည္။ ေငြေၾကး၊ေခ်းျငား မႏိုင္မႏွင္းျဖစ္လာတတ္၍ အေႂကြးမီွတင္ ေငြျပႆနာမ်ားရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္းျခင္း၊ စီးျခင္းမ်ား ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ရွနာမႈ သတိျပဳ အေလ်ာ့အစားေပးရတတ္သည္။အေပ်ာ္ၾကဴးျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ February (12)ရက္ ဤေန႔ ေနစက္(12:11)နာရီအတြင္း ဘုရားပင္ေဆာင့္ျခင္း၊ ေၾကးသြန္းေလာင္းျခင္း၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္၊ အိမ္တတ္၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴ၊ အလုပ္သစ္ေလ်ွာက္ျခင္းႏွင့္ ေရေၾကာင္းခရီသြားလာျခင္း၊ ဧည့္ခံပြဲဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အခ်စ္ေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။စီးပြားေရးဂ႑ – စားနပ္ရိကၡာ၊ ဆန္၊စပါး၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စာေသာက္ကုန္ပစၥည္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ထြန္းမည္။ အေဆာက္အအံုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား တြင္က်ယ္မႈရိွမည္၊ စက္ရံုအလုပ္မ်ား တိုးခ်ဲ့ရတတ္သည္။ ထိုအျပင္ ဓာတုေဗဒေဆးဝါးမ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ တိုင္းရင္ေဆးဝါ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းၿပိး ေအာင္ျမင္မႈရပါလိမ့္မည္။

ယခု2019ႏွစ္တြင္ * 3လ, 8လ,10လ*လမ်ားတြင္ မည္သည့္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္။ အိမ္ျခံေျမအက်ိဴးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္း၊ ေဖ်ာ္ရည္ယမကာမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊စက္ပစၥည္းႏွင့္ စက္သံုးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္းေကာင္း၏။ အဖိုးတန္းရတနာ အနီေရာင္၊ ေက်ာက္၊ ပတၱာျမား၊ နီလာ၊ ေၾကးနီ၊ ဓာတ္သတၱဳ ပစၥည္းမ်ား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ထြန္းပါလိမ့္မည္။
ယခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမံဳပ္နံထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဴ းျဖတ္ခံစာရမည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ April (16)ရက္ ဤေန႔ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ဝိပႆနာအားထုတ္ျခင္း၊ ေက်ာင္း၊ သိမ္၊ မုဒ္ဦး ေရစက္ခ်ျခင္း၊ ဂါထာမႏၱန္သိဒိၶတင္ျခင္း၊ ကုသိုလ္ ေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လွဴဒါန္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳရဟန္းခံျခင္းေကာင္း။
(ညစက္9:26:23စကၠန္႔)တြင္ မဟာသၾကၤန္​အတာတတ္သည္။(23)ရက္ ဤေန႔ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ည(5:8)နာရီလြန္ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ ႏွင့္ အိမ္တတ္၊ အိမ္ေျပာင္း၊ တံတားျပဳျပင္ျခင္း၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္းျခင္းနဲ႔ မ်ိဳးေစ့ခ်၊ပ်ိဳးၾကဲ၊ထြန္ခ်၊ အခ်စ္ေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။

စီးပြားေရးတြင္ မိမိကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ေႏွာက္ခ်က္ပ်က္စီးျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ လက္နက္သိုေလွာင္ရာ ေနရာမ်ား၊ လ်ွပ္စစ္ဓာအားထုပ္လုပ္ေရး၊ ဓာတ္ေငြ၊ ဓာတ္သတၱဳ၊ ေလာင္စာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ုျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးရတတ္သည္။ အေရးႀကီးစာခ်ဴ ပ္စာတမ္း၊ ဖုန္းႏွင့္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားက်ေပ်ာက္တတ္သည္။ အေပါင္းအသင္းမ်ား လူစုလူေဝးမ်ားျပာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သြာလာျခင္းမ်ား အထူးေ႐ွာင္ၾကည္ပါ။

ယာဥ္ပစၥည္းႏွင့္ လက္နက္ပစၥည္း၊ မီးႏွင့္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား၊ သံထည့္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ရာ အထူးသတိျပဳပါ။ ကာယာအလုပ္ျဖင့္ စီးပြား႐ွာေဖြ ့ေနသူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရန္ ႀကိဳတင္အကာကြယ္ယူထားပါ။ယခုႏွစ္တြင္ တနဂၤေႏြ ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေနေန႔သားသမီးမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥမဆို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္။စိပြားေရးေလာကတြင္ လူပေယာအရေသာ္ဌင္း ေဆးဝါးပေယာဂ၊ ေအာက္လမ္း၊ အထက္လမ္း၊ အတိုက္ဓာတ္ အစရိွေသာ တစ္ပါးသူ၏ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေမြေႏွာက္တိုက္ခိုျခင္းခံရတတ္သည္။၂၀၁၉ခုႏွစ္ Junly (2)ရက္ ဤေန႔ နံနက္(9:26)နာရီ မိနစ္အတြင္း ဂါထာမႏၱာန္သိဒိၵတင္ျခင္း ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ေက်ာင္းသိမ္၊ မုဒ္ဦး၊ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္းေကာင္း၏။

အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရဂ႑ -အခ်စ္ေရးတြင္ နယ္၊ရပ္ေဝးမွ ရည္စားေတြ႔ရတတ္သည္။ မိမိထက္ အသက္ႀကီးေသာသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်တတ္သည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားေမတၱာေရးကံေကာင္းၿပီး မိမိရည္မွန္းထားေသာ ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ေမတၱာေရးမ်ားမည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား ရံဖန္ရံခါ စကားျငင္းဆိုမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ စိတ္သေဘာထားႀကီးႀကီးထားရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရတတ္သည္။ ဘာသာသာသနာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပရဟိတအဖြဲ႔ အက်ိဳးေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္မ်ား ေဆာက္ရြက္ျခင္း တိုတတ္ေအာင္ျမင္ျခင္း အလွဳတန္မ်ားေပးရလိမ့္မည္။

လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳမ်ား မၾကာခဏ စိတ္ဆိုး၊ စိတ္ေကာက္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား တတ္လာႏိုင္ပါ၍ ယခုႏွစ္ထဲ အိမ္ေထာင္ေရျပဳလ်ွင္ တစ္ဦးအေၾကာင္းတစ္ဦး အတြင္းသိမွသာ ျပဳသင့္၍ အထူးသတိထား ေဆာက္ရြက္ၿပိး ဘဝအိိမ္ေထာင္ဘက္ေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည့္။ႏွစ္ဦး သေဘာတူလက္တြဲ႔ျခင္း၊ အခြင့္ေရးယူျခင္း လြတ္လပ္စြာ နာလည္းမႈေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ သြားလာေတြ႔ဆံုးမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အသိသတိ ေနထိုင္သင့္သည္။မေမ်ာ္လင့္ဘဲ ကိစၥရပ္မ်ား အ႐ွက္သိကၡာ က်ဆင္းမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ ေယဘုယ်ာအားျဖင့္ အခ်စ္ေရး ကိစၥရပ္အတြက္ မည္သူကိုယ္မွာ ယံုၾကည့္လိုမရပါ။ စိတ္ေျပာင္း၊ ေဖာက္ျပန္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

အဂၤါသားသားမီးမ်ား အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ကံဇာတာ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေနနံ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ စေနသားသမီးမ်ား အထစ္အေငါ့ျဖစ္ျခင္း၊ မလို႔တစ္မ်ိဳး လို႔တစ္မ်ိဳး ၊ ႏွစ္႐ွည္တြဲၿပိးမွာ စိတ္အေျပာင္းအလဲမ်ားျခင္းႏွင့္ ေဖာက္ျပန္မႈ၊ မိန္းကေလးတစ္ဦးေၾကာင့္ မိမိအခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ား ၿပိဳလဲပ်က္စီးရတတ္သည္။ ထိုသူတို႔၏ စိတ္ရင္းစိတ္ဓာတ္ အမွန္ကိုလည္း သိရိွႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေပမည္။ အထူး*မ*ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေျမ၊ မီး၊ မိန္းမ၊ မင္းစိုးရာဇာ အမႈအခင္းမ်ားၾကံဳေတြရအံ့။*3,5*ကဏန္းေမြးဖြားသူမ်ား အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရး ကံအဆိုးမ်ားႏွင့္ ယခုႏွစ္ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။

အဆင့္အတန္း နိမ့္ပါး ေနသူ၊ ဆင္းရဲႏြယ္ပါးေနသူတို႔အား ရန္သူသဖြယ္ ဆက္ဆံေျပာဆိုခံရျခင္းႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္း အျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕မွုမ်ား ၾကံုေတြ႔ ရတတ္သည္။ မိမိလုပ္ငန္းခြင့္၊ မိသာစုေရးရာ၊ ပတ္ဝန္က်င္မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္းမ်ား ေသြးထိုးလႈံ ့ေဆာ္ျခင္း၊ အဓမၼေစခိုင္းျခင္း၊ အတိုက္အခိုက္ဓာတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖန္းတီးျခင္း၊ ႐ုန္းကန္ဆန္ခတ္ျဖစ္ေပၚေရးကို ႀကိဳးခိုင္းလႈပ္႐ွားလိုသူမ်ားလည္ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။

ဤႏွစ္ အဂါၤသားသမီးမ်ား၏ ေနနံအိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား တနဂၤေႏြ ၊ ေသာၾကာ၊ စေန ထိုအိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္၊ အိမ္ေထာင္းေရး အဆင္ေျပ ၊ေပ်ာရြင္သာယာခ်မ္းေျမ့စြာျဖတ္တန္းရလိမ့္မည္။အလုပ္အကိုင္မ်ားတိုးတတ္လာျခင္း၊အိမ္ေရႊ့အိမ္ေျပာင္း၊လုပ္တိုးခ်ဲ့ျခင္း /သက္ပိုင္း ၂၀၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၄၀၊ ၄၁၊ ၄၆၊ ၄၇ႏွစ္ အထူးကံေကာင္းပါမည္။ အလုပ္အကိုင္ တည္ၿမဲအံ့။ အိမ္ေထာင္က် ေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္/ အိမ္ေထာင္ စီးပြားတက္မည္။

အခ်စ္ေရး ႏွလုံးသားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ေပါင္းစပ္ကာၾကင္ဖက္ ေ႐ြးရလိမ့္မည္။ ေငြဝင္ ေကာင္း / ေခ်းထား ေငြမ်ား ျပန္ရလိမ့္မည္။၂၀၁၉ခုႏွစ္ September (3)ရက္ ဤေန႔ နံနက္(7:45) နာရီလြန္ တိုင္ထူ၊ ေလွကားတင္၊ အိမ္တတ္၊ တိုက္သစ္ဝယ္ျခင္း၊ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ အာမခံ၊ ထီးထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခဲ့ယူျခင္းႏွင့္ ပရေဆးျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊ အသီးဆြတ္ခူးျခင္းေကာင္း၏။

ပညာေရးဂ႑ – ပညာေရးတြင္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ကူညီပံ့ပိုမႈရရိွမည္။ သို႔ေသာ္ *ကံ*,*ဥာဏ္*,* ဝိရီယ*စိုက္ထူရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွလိမ့္မည္။ ပညာေရး သင္တန္းတက္ရျခင္း ၊ ဆရာသမားလုိ ပုဂိၢဳလ္ မ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ျခင္း ခံရတတ္ပါသည္။ပညာေရးတြင္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာပညာရပ္မ်ား သင္ယူ သင့္သည္။ ေက်ာင္းစာထက္ အသိပညာ အတတ္ပညာဆိုတာမ်ိဳး ပိုၿပီးေအာင္ျမင္မဲ့ႏွစ္ပါ။ အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား ဘာသာေရးနဲ႔ပက္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား အထူးေအာင္ျမင္ေပါက္ေရာက္ တတ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ပညာေရးအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈအားေလ်ာ့ေနတတ္သည္။ မိသားစုအိမ္တြင္းေရးျပႆ နာေတြေၾကာင့္ မိမိတို ့စာကိုအာ႐ုံစိုက္လို႔မရတာမ်ိဳးျဖစ္ရတတ္ပါသည္။

ပညာေရးတြင္ တနဂၤေႏြ ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေန ေနနံ ျပည္ပႏိုင္ငံ အလုက္အကိုင္၊ ဘာသာရပ္ျခားစာေမးပြဲက်ျခင္းႏွင့္ အင္တာပ်ဳစာေမးပြဲေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားလည္း အလုပ္အကိုင္ ဗီဇာ၊ပါမစ္မရ သတင္မၾကား က်န္ေႏွာင္းႏွည္းမႈးမ်ားျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။အထူးသျဖင့္ *၁,၄,၇*ဂဏာန္း ေမြးဖြားသူမ်ား ပညာေရးကံညံေနတတ္ပါသည္။၂၀၁၉ခုႏွစ္ October (29)ရက္ ဤေန႔ နံနက္(8:51)နာရီလြန္ ထီးတင္၊ ကင္းပြန္းတပ္၊ ဆိုင္ခန္းေျပာင္း၊ အာမခံ၊ မ်ိဳးေစ့ခ်၊ပ်ိဳးၾကဲ၊ထြန္ခ်၊သစ္ပင္စိုက္၊ ခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။

က်န္းမာေရးအားနည္းမႈေၾကာင္း၊ မိမိရည္မွန္းထားေသာပညာေရးမ်ား အားနည္းတတ္သည္။ က်န္းမားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပိး အထူးသတိထားရမည္။ အထူးသျဖင့္ စိတ္က်ေရာဂါ၊ စိတ္ဖီးစီးမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ကူးစက္တတ္ေသာ ကာလာေပၚ အနာေရာဂါမ်ား၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊၊ ပုခံုးလည္ဆစ္႐ိုးနားျခင္း၊အပူနာ၊ အဖုအက်ိတ္၊ ႏွလံုးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊ ေသြးႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ပိုးမႊားေရာဂါ၊ ခုခံအားက်ဆင္းေရာမ်ား အတိုက္အခိုက္ ထိခိုက္ျခင္း အနာတရမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ November (5)ရက္ ဤေန႔ နံနက္ (8:8)နာရီအတြင္း ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ က်င္းထူး၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ အဓိဌာန္ဝင္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္း၊ အပ္ႏံွျခင္း၊ အာမခံ၊ အလုပ္ေလ်ာက္ျခင္းေကာင္း၏။ (3)ရက္ ဤေန႔ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ႐ွင္ျပဳ၊ လက္ထပ္၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥမ်ားလုပ္ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ခ်၊ပ်ိဳးၾကဲ၊ထြန္ခ်၊သစ္ပင္စိုက္၊ ပရေဆးေဖာ္၊ ဥယ်ာဥ္ျခံလုပ္ျခင္းေကာင္း၏။ (10)ရက္ ဤေန႔ ေန႔လယ္(11:35)နာရီအတြင္း အားကစားပြဲစတင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီဖြင့္အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္း၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ထီးထိုး၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ အလုပ္သစ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ မိတ္သစ္ဖြဲ႔ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ခ်၊ အသီးႏွံရိတ္သိမ္းျခင္း၊ ေမတၱာေရးဖြဲ႔ဆိုျခင္းေကာင္း၏။

(17)ရက္ ဤေန႔ ဂီတအႏုပညာတီထြင္ျခင္း၊ ထြန္းခ်၊ပ်ိဳးၾကဲ၊သီးႏွံရိတ္သနမ္း၊အသီးဆြတ္ခူးျခင္းေကာင္း၍ *အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ အခါ ၁လေ႐ွာင္ပါ။*(ဆူငီပူေဇာ္ပြဲ)ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ – ယခုႏွစ္တြင္ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥ အဆင္ေျပရန္အတြက္ *သရဏ ဂံု* ဂုဏ္ေတာ္ ေခါက္ရြတ္ဆိုၿပီး ခရီးသြားျခင္း *အျဖဴေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ အနီေရာင္* အဝတ္အထည္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကိုအေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

အဂၤါသားသမီးမ်ား ထီးထိုးရန္ (၆)ဂဏန္းအစ (၄)အဆံုး ။ နီရဲေသာသႏၱာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။အက်ိဴ းေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ (ပ၊ ဖ၊ ဘ၊ မ) (၆- ၇- ၂- ၄) ။ အဂၤါသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္….အေ႐ွ႕အရပ္ ေနရာ၌ တံခြန္စိုက္ပါ။ သရဖီစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊အေနာက္ေတာင္အရပ္၌ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ ေပါက္ပန္းျဖဴစိုက္ပါ။ ယၾတာ မိမိေမြးေန႔တြင္ ရြက္လွၫြန္႔၊ ဝါးၫြန္႔၊ ေရႊပန္း(၅)ပြင့္ ဘုရားလွဴ ေပးပါ။ယပ္ေတာင္(၈)ေခ်ာင္း ဘုရားကပ္လွဴ ေပးပါ။ စာအုပ္၊ စာေပ၊ က်န္းဂန္မ်ား ဒါနျပဳလုပ္ေပးပါ။

ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ ဆရာမင္းသူရ 09456471357(Viber)

minkoko110